Umetnostna kronika 44/2014


UVODNIK

Barbara Murovec

Pretekle vojne in sedanji spomini

 

INTERVJU

Marjeta Cigleneãki

Maribor kot izhodi‰ãna toãka in mesto vrnitve.

Pogovor z akademskim slikarjem prof. Otom Rimeletom

 

Recenzije

Barbara Murovec

Ilustrirani letaki iz Valvasorjeve grafiãne zbirke kot zrcalo

baroãnega sveta

 

Bibliografija

Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2012.

Umetnost do okoli leta 1945 (pripravila Renata Komiç Marn)

 

KOLEDAR RAZSTAV

September – december 2014

 

PDF