Komelj AHAS 4

Miklavž KOMELJ
 
Pomenska dvojnost Almanachovih Kvartopircev I
 
Besedilo se na osnovi že opažene skrite simbolike na Almanachovi sliki Kvartopirci I sprašuje o povezavi te simbolike, tipične za severnoevropsko slikarstvo 17. stoletja, s formulativno zasnovo te slike kot konkretne, nezamenljive podobe. V tem smislu dopolnjuje dvojnost med skupinskim portretom in moralističnim komentarjem z dvojnostjo, ki jo vzpostavljata kompozicija in svetlobna organizacija slike skupaj z v dvojice urejeno podobnostjo med upodobljenimi figurami, ter poskuša nakazati pomensko obremenitev te dvojnosti onkraj konvencionalnega razbiranja emblemskih vrednosti, od zunaj vnesenih v podobo. Možnosti takega razumevanja povezuje tudi z idejami sočasne literature.
 
Besedilo ostaja v območju opozarjanja na nekatere značilnosti podobe in nakazovanja možnosti branja, ne da bi iz njih lahko potegnilo končne in dokazljive zaključke; njegov smisel je predvsem v odpiranju problematike in usmeritvi pozornosti na formulativno raven Almanachove slike.