Oter AHAS 8

Mija OTER

Stiška arhitekturna plastika 12. stoletja

Romanske arhitekturne plastike se je v najstarejši samostanski ustanovi na Slovenskem – cistercijanski opatiji Stična (ustanovil oglejski patriarh Peregrin I. leta 1136) – ohranilo relativno malo; pravzaprav le trije kapiteli, ornamentirani s preprosto dekoracijo, in njim ustrezno število baz. Odkritje novih stavbnoplastičnih fragmentov, na katere so med potekom restavratorsko-konservatorskih del v drugi polovici leta 2002 naleteli v zidu, ki obdaja atrij križnega hodnika, je bilo tako veliko presenečenje. Ker tako novoodkrita kot tudi že od prej znana bazna plastika po svoji profilaciji in tipičnimi vogalnimi listi ustreza splošnemu srednjeevropskemu romanskemu baznemu tipu, se prispevek omejuje na analizo kapitelne plastike.

Novoodkriti kapiteli se izražajo z geometrijsko – linearno ali listno dekoracijo. Najdbe očitno pripadajo nekdanjemu romanskemu zidanemu križnemu hodniku, čigar obstoj se v dosedanji umetnostnozgodovinski literaturi ni predvideval. Najdena kapitelna plastika pripada tipu nakladnih kapitelov, kar pomeni, da le-ti prevzemajo funkcijo kapitela in naklade hkrati. Nove najdbe zahtevajo umestitev najdenih fragmentov v kontekst že od prej znane, pa nikoli natančneje stilno analizirane stiške stavbne plastike. Datacija slednje, njena kronološka razvrstitev in poskus primerjalne analize je vsebina pričujočega prispevka.

Po opravljeni analizi se je pokazalo, da trije kapiteli, ki domnevno predstavljajo stavbnoplastično okrasje nekdanje kapiteljske dvorane, pripadajo starejši gradbeni fazi prve polovice 12. stoletja in izkazujejo bizantinsko-italsko-lombardske vplive, najdeni fragmenti pa, ki se v svojem asketskem stavbnem okrasju v polnosti ujemajo z ideali estetike sv. Bernarda, pripadajo mlajši fazi druge polovice 12. stoletja. Kje smemo iskati stilne vzpodbude za slednjo, je vprašanje, na katerega bo moralo odgovoriti nadaljnje raziskovanje. Le-to bo resnično verjetno primerjalno gradivo lahko potrdilo šele ob najdbi v osnovi podobnega tipa ornamentike stavbne plastike - kombinacije kapitelov s stopničasto profilacijo na eni in stilizirano listno ornamentiko na drugi strani.